Aarup Mølle

Denne side er oprettet den 11. juni 2010, og det er hensigten at fortælle mere indgående om møllens tilværelse i tekst og billeder.

Læs om Mølledagen den 20 juni ved at klikke herPeder Andersen fortæller

Aarup Mølle ligger smukt placeret på Møllebakken syd for Aarup by. Her har den ligget siden 1894, hvor den blev flyttet fra det nærliggende Rokkebjerg. Møllen blev her opført i 1870. Indtil da havde man anvendt energien fra de vandmøller, der lå langs ådalen ved Brende Å; men efter tabet af Hertugdømmerne i 1864, og hvor Danmark mistede en stor del af landbrugsarealet, måtte man skaffe andre landbrugsarealer. "Hvad udad tabes, skal indad vindes", som hedens opdyrker, Enrico Dalgas, sagde. Her langs ådalen drænedes jorden, til gengæld forsvandt vandmøllekraften og blev erstattet af vindmøller.

Aarup Mølle var i drift indtil omkring 1960

Aarup Mølle var i drift indtil omkring 1960, den blev solgt til en privatmand, der ikke havde midler til at vedligeholde møllen. Den daværende Aarupforening ønskede at bevare møllen som byens vartegn og som kulturminde. I 1972 fik et udvalg af Sct. Georgs Gildet i Aarup bemyndigelse til at gå videre med foreningens arbejde. Ved hjælp af forskellige donationer, men først og fremmest ved megen hjælp fra ulønnede frivillige, lykkedes det så nogenlunde at vedligeholde møllen.

Selvejende institution

I nogle år gik møllen over i kommunalt regi, idet der blev nedsat et mølleudvalg fra kommunen; men da forfaldet efterhånden skred voldsomt frem, fik nogle af byens borgere nedsat et mølleudvalg, der satte sig i forbindelse med kommunen, og kommunen godkendte udvalgets planer. Der blev så stiftet den selvejende institution, Fonden til Bevarelse af Aarup Mølle, hvor bestyrelsen kom til at bestå af to medlemmer fra Lokalhistorisk Arkiv, to fra Sct. Georgs Gildet og en fra kommunalbestyrelsen.

Der blev indsamlet midler til en foreløbig istandsættelse. Takket være tilskud fra Munke Mølles Fond, fra kreditforeninger og pengeinstitutter blev der sat yderligere fart i projektet. I de kraftige storme i 90erne at blæste såvel hat som vinger af. Igen fik man stor støtte fra fonde og private, og ikke mindst takket være de 10-15 frivillige fra bestyrelse og af seniorer fra alle samfundslag står mellem nu smukt i landskabet og vidner om en kultur, der snart er forsvundet, idet der jo er ganske få tilbage i det fyenske landskab.

Assens Kommune vil ikke været repræsenteret i bestyrelsen

Ved dannelsen af de nye kommuner, har Assens Kommune meddelt, at man ikke ønsker at udpege et medlem mere; man har dog lovet os at støtte med de sædvanlige 25.ooo kr. om året. Desværre rækker dette beløb kun til de årlige udgifter til lidt vedligeholdelse, forsikringer, strøm o.s.v. Småreparationer o.s.v klares af de frivillige.

Fondsbestyrelsen måtte derfor ændre på vedtægterne. Det besluttedes, at Sct. Georgs gildet nu skulle udpege tre medlemmer og lokalhistorisk forening to. Vedtægtsændringerne blev efter megen korrespondance - og god støtte godkendt af Civilstyrelsen.

Lokalhistorisk forening valgte Kristian Nancke og Odvar Kjærran.
Sct. Georgsgildet valgte Torben Mikkelsen, Johannes Jacobsen og Peder Andersen.

En gennemgribende fornyelse

Men det var nu nødvendigt med en gennemgribende fornyelse af møllens beklædning, der var utæt mange steder. Efter megen drøftelse i fondsbestyrelsen blev man enige om at beklæde møllen med spåner af bitumen, et produkt, der ikke kræver vedligeholdelse eller maling og kan vare i mindst fyrre år.

Man anslog dette ville koste omkring 250.000 kr., og bestyrelsen gik i gang med at søge diverse fonde om støtte. I løbet af 2007 lykkedes det at samle over 300.000 kr. ind; hovedparten var fra A.P. Møller og hustrus fond, Møllerens fond fra Odense og Augustinusfonden, men flere andre gav bidrag.

Arbejdet blev overdraget til Fa. Henning Hansen, der havde givet et "godt" tilbud, og i 2009 kunne man så glæde sig over det smukke resultat. Møllen står som i fordums tid spånbeklædt og med nymalede vinger m.m.

I maj måned i år (2010) er vejen op til møllen også blevet renoveret, ligesom der er foretaget foranstaltninger for afløbet af regnvand, udført af Fa. Carl. M. Petersen.

Aarup i juni 2010-06-10
Peder AndersenMed tilladelse fra moellearkivet.dk
gengives herunder tekst og beskrivelse for Aarup Mølle

Aarup Mølle eller Årup mølle står midt i bymæssig bebyggelse i Aarup by. Omkring møllen ligger husene tæt og naboen låser gerne møllen op, så man kan komme ind og se inventaret.

Møllen er opført i Skydebjerg i 1875 og flyttet til sin nuværende plads i 1894.

I 1926 blev der installeret motor og oprettet sigteri. Foruden mølleri har der været drevet bageri og handel med korn og foderstoffer.
Der er bevaret en del inventar bl.a. en dobbelt Askaniasigte, skallekværn, rugmelssorterer, kopelevator og to skråkværne.

Efter at have stået uden vinger i nogle år har møllen nu fået nye vinger og hækværk. En del af træet i møllekroppen er ligeledes blevet skiftet og Årup Mølle fremstår nu som en flot og velholdt mølle.
Man tager ingen chancer i Årup Møllelaug. Vindrosen er koblet fra så møllen ikke krøjer. I stedet har man tøjret møllehatten til kroppen med fire tykke ankerkæder og vingeakslen er ligeledes forankret med en tyk kæde.

Møllen ejes af Aarup møllelaug. (2004)

Beskrivelse

  • Hollandsk vindmølle med galleri.

  • Undermølle i kampesten.

  • Ottekantet overmølle i træ beklædt med tagpap.

  • Hatten er løgformet og beklædt med tagpap.

  • Vingerne har hækværk til sejl.

  • Møllen krøjer med vindrose.

Opført år 1875 og bygget som kornmølle.